Bussijuht (täiskasvanutele)

Õppekava Bussijuht
Õppeaeg/maht 30 EKAP/ 6 kuud
Õppeliik/tüüp 4. tase/ esmaõpe 
Eeltingimused õppima võib asuda põhiharidusega isik, kelle tervislik seisund vastab liiklusseadusega kehtestatud tervisenõuetele, kes on 24 aastat vana ja kes omab B kategooria juhtimisõigust vähemalt 2 aastat (lõppastme koolitusest on möödunud 2 aastat).
Õppekeel eesti
Õppetöö korraldus sessioonõpe, õppetöö algus kahel korral aastas: septembris ja jaanuaris.  
Omandatavad kvalifikatsioonid EKR tase 4 kutseõppes loetakse lõpetatatuks pärast õppekavas kirjeldatud kvalifikatsioonil vastavate õpiväljundite saavutamist ja on sooritatud positiivsele tulemusele eriala eksam
VASTUVÕTT Esita avaldus hiljemalt 30.06.24 SIINlink opens on new page

Bussijuhi erialale õppima asujal peab olema valmisolek õppepraktika läbimiseks reisijatevedu korraldavas ettevõttes, kus hindaja on reisijateveo pädevustunnistust omav isik.

Pingerea määramise aluseks on vestlus ja motivatsioonikiri. Alus: Majandus- ja taristuministri määrus nr. 29  06.06.2018. a.

NB!  Mootorsõidukijuhtide õppetöö korraldus ja eeskirjad Kehtna KHK-slink opens on new page

Bussijuhid juhivad ja hooldavad busse, et vedada sõitjaid, pagasit, posti või kaupa ühest sihtpunktist teise. Eristatakse linna-, linnalähis-, linnadevahelisi ja rahvusvahelisi liinivedusid. Linnaliinibussid peavad läbima sama ringi palju kordi päevas. Linnadevaheliste liinide bussijuhid teevad tavaliselt ühe sõidu sihtkohta ja tagasi, lähilinnadesse ka rohkem.
Bussijuht peab tegema oma sõiduki sõidueelse ülevaatuse, et veenduda selle korrasolekus ja nõuetele vastavuses. Juht võtab inimesi peale sõiduplaanis ettenähtud peatustes või bussijaamades. Ta kontrollib sisenevate inimeste sõidupileteid ja müüb neid. Ühissõidukijuht peab järgima sõidugraafikut ja arvestama üldist liiklusolukorda. Sõitjate teenindamisel tuleb olla tähelepanelik ja distsiplineeritud, oma tegevusega ei tohi sõitjaid ega kaasliiklejaid ohtu seada.
Tööpäeva lõpus arvutab bussijuht kokku läbisõidetud kilomeetrid ja müüdud piletid ning nende eest laekunud rahasumma. Vajaduse korral tuleb täita aruandeid rikete ja õnnetusjuhtumite kohta.

Töö eeldab kiiret reageerimisvõimet ja oskust tegutseda äärmuslikes olukordades õigesti. Et bussijuht on ennekõike klienditeenindaja, peab ta olema kannatlik, sõbralik ja salliv ning suutma toime tulla erinevate inimestega.
Vajalikud füüsilised eeldused on hea nägemine, kuulmine ja reaktsioonikiirus.

Põhiõpingute moodulid:

  1. Liiklusõpetus
  2. Erialane võõrkeel
  3. Sõiduki ehitus ja käsitsemine
  4. Sõitjateveo korraldus
  5. Pagasi- ja saadetiste vedu
  6. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
  7. Praktika

Lõputööd ja -eksamid:

Lõpueksam

Moodulid lahtiseletatult leiate ALLALAADIMISED alt.

 

ALLALAADIMISED

Avaldatud 20.02.2023. Viimati muudetud 21.05.2024.