Vastuvõtu üldsätted

Kehtna Kutsehariduskeskuse õpilaste vastuvõtu kord

 1. Vastuvõtu korraldamise üldised põhimõtted
 1. Kehtna Kutsehariduskeskuse õpilaste vastuvõtu kord lähtub haridus- ja teadusministri määrusest „Õpilase kutseõppeasutusse vastuvõtu kord
 2. Kehtna Kutsehariduskeskuse õpilaste vastuvõtt kooli on aastaringne, k.a suvine ja õppeaasta kestel toimuvad vastuvõtuperioodid.
 3. Uute õpilaste vastuvõtul lähtutakse haridus- ja teadusministri käskkirjast riigi poolt finantseeritavate koolituskohtade kinnitusest ja õppekavade registris vastava nimetuse ja koodiga registreeritud õppekavadest.
 4. Õppima võetakse kindlaksmääratud tingimuste täitmisel.
 5. Ühisõppekavale õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord sätestatakse ühisõppekava koostöölepingus.
 1. Kooli ülesanded õpilase kooli vastuvõtul
 1. Teavitab üldsust kooli vastuvõtutingimustest ja –korrast.
 2. Koordineerib ja korraldab õpilaskandidaadi nõustamist tema valmisolekule vastava õppekava valikul.
 3. Korraldab õpilaskandidaadi valmisoleku hindamist kutseharidusstandardis ja õppekavas sätestatud õpiväljundite saavutamiseks.
 4. Täpsustab igal aastal kooli sisseastumiseks vajalikud dokumendid, korraldab nende õpilaskandidaatidelt vastuvõtmise, registreerimise ja säilimise vastavalt kooli asjaajamiskorrale.
 5. Koostab vastuvõtutingimuste alusel ühe kuu jooksul arvates avalduste vastuvõtmise lõppemise tähtpäevast õpilaskandidaatide pingerea, mille avalikustab kodeeritult elektroonses vastuvõtu infokeskkonnas või kooli veebilehel, korraldab õpilaskandidaatide õppima asumise kinnituse registreerimise.
 6. Direktor kinnitab käskkirjaga õpilaskandidaatide nimekirja.
 7. Korraldab täiendava vastuvõtu kooli vabade kohtade olemasolul.
 8. Vastutab aruandluse korraldamise eest.
 1. Õppima asumine olenevalt rakendatavast õppevormist
 1. Õpilaskandidaadil on õigus valida koolis õpetatavate – õpilaste vastuvõtuks avatud õppekavade hulgast kaks eriala. Avalduses märgitud/valitud õppekavale mitte sisse saades, on õpilaskandidaadil õigus kandideerida teisele.
 2. Õpperühm jäetakse avamata, kui õpilaskandidaatide sooviavaldusi on vähem kui ½ vastuvõtuks kavandatud õpilaskohti.
 3. Kooli võetakse vastu õpilasi esmaõppe ja jätkuõppe õppekavade alusel statsionaarses (kooli- või töökohapõhises) või mittestatsionaarses õppevormis toimuvasse kutseõppesse.
 4. Kutsekeskhariduse omandamist võimaldava õppekava alusel õppima asumisel nõutakse põhihariduse olemasolu ning vähemalt 22-aastaselt põhihariduseta isikult põhihariduse tasemele vastavate kompetentside olemasolu. Nõutavate kompetentside olemasolu hindab kool.
 5. Kolmanda taseme kutseõppes õpingute alustajalt ei nõuta põhihariduse olemasolu.
 6. Neljanda taseme esmaõppes õpingute alustamise tingimus on põhihariduse olemasolu.
 7. Viienda taseme esmaõppes õpingute alustamise tingimus on keskhariduse olemasolu.
 8. Kool võib põhikooli- või gümnaasiumiõpilastele pakkuda kutseõpet, mis võimaldab õpilastel omandada esmaseid kutse-, eri- ja ametialaseid kompetentse. Nimetatud õpilaste vastuvõtu ja õppe korraldamine toimub koolide vastastikuse lepingu alusel.
 9. Töökohapõhisesse õppesse võetakse õpilasi vastu kooli, õpilase ja praktikakoha koostöös. Kooli, õpilase ja praktikakoha suhted töökohapõhise õppe rakendamisel reguleeritakse kutseõppeasutuse seaduse alusel sõlmitavas praktikalepingus, milles lepitakse kokku poolte õigustes, kohustustes ning töökohapõhise õppe täpsemas korralduses.
 1. Õpilaskandidaadi esitatavad dokumendid ja vastuvõtutingimused
 1. Õpilaskandidaatide dokumente võetakse vastu elektrooniliselt Sisseastumise Infosüsteemis (SAIS)link opens on new page või kooli kantseleis.
 2. Kooli vastuvõtmiseks esitab õpilaskandidaat elektroonselt avalduse. Elektroonse avalduse esitamisel tuvastatakse avalduse esitaja isik digitaalselt.
 3. Õpilaskandidaat lisab avaldusele:
  1. õppekavas õpingute alustamise tingimuste täitmist tõendava dokumendi notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia, kui need ei ole koolile registritest kättesaadavad;
 4. Kool koostab keskmise hinde ja vestluse tulemuste põhjal õpilaskandidaatide pingerea, mille avalikustab kodeeritult elektroonses vastuvõtu infokeskkonnaslink opens on new page.
 5. Juhul, kui ei toimu õpperühmade täielikku komplekteerimist, võib kooskõlastatult kooli nõukoguga korraldada vabadele koolituskohtadele täiendava vastuvõtu.
 6. Kool korraldab sisseastumiseks vajalike dokumentide vastuvõtmise, registreerimise ja säilimise vastavalt kooli asjaajamiskorrale.
 1. Õpilaskandidaatide kandmine kooli õpilaste nimekirja
  1. Kooli vastu võetud õpilaskandidaat kinnitab kooli määratud tähtajaks elektroonses vastuvõtu infokeskkonnas või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis oma kooli õppima asumise. Kui vastuvõetud õpilaskandidaat on piiratud teovõimega, kinnitab vanem või eestkostja elektroonses vastuvõtu infokeskkonnas või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis õpilaskandidaadi kooli õppima asumise.
  2. Hiljemalt õppetöö alguseks kannab kooli direktor vastuvõetud õpilased käskkirjaga kooli õpilaste nimekirja ning korraldab õpilaste registreerimise Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS).
  3. Kahe nädala jooksul pärast õppetöö algust mõjuva põhjuseta õppetööle mitte asunud esimese aasta õpilane kustutatakse õpilaste nimekirjast. Vabanenud kohale võib asuda pingereas järgmine õpilaskandidaat.
  4. Õpilase vastuvõtmine õppeaasta keskel
 1. Õppeaasta kestel võetakse õpilasi vabadele õpilaskohtadele nende (soovi)avalduse alusel, millele lisatakse käesoleva korra p 4 loetletud dokumendid.
 2. Õpilaskandidaat, kes soovib teise kooli õpilasena alustatud õpinguid jätkata Kehtna Kutsehariduskeskuses, peab esitama vormikohase avalduse ja lisaks käesoleva korra p 4 nimetatud kohustuslikele dokumentidele esitama tõendi (akadeemilise õiendi, väljavõtte õppija kaardist) teises koolis läbitud õpingute (mahtude, õppetulemuste) kohta ning vajadusel sooritama moodulid, ained, eksamid, arvestused vms, mida eelmise kooli õppekava ei sisaldanud. Õppima asumisel arvestatakse õpilase poolt varem läbitud õpinguid lähtuvalt kooli VÕTA korrast.
Avaldatud 10.05.2022. Viimati muudetud 20.02.2023.