Õppekeskkondade uuendamine

Lepingu nr

2014-2020.1.03.23-0899
Projekti nimi Kehtna Kutsehariduskeskuse tehnikavaldkonna õppekeskkonna uuendamine õppeotstarbeliste simulaatoritega
 
Projekti tüüp Euroopa Liidu Sotsiaalfond
Projektijuht Ülo Kannelmäe
Lepingu algus 13.07.2023 
Lepingu lõpp

 31.12.2023

Eelarve 97 541 €

Eesmärk on tagada kvaliteetne kutseõpe kaasaegsete masinate tehnikutele.
Tulemuseks on kvalifitseeritud spetsialistide lisandumine. Tööturu vajadused 
(nõuded tööjõule) on lahti kirjutatud tehnikute uues kutsestandardis, mille põhjal on 
omakorda koostatud uus õppekava, ja uued simulaatorid on aluseks uuendatud 
õppekava täitmisele . OSKA raport (https://oska.kutsekoda.ee/). Elektriliste 
süsteemidega toimetulek. 1. Õpetajakaadri jätkusuutlikkuse tagamine. 2.
Õppekeskkonna kaasajastamine ja täiendamine, uute õppematerjalide 
väljatöötamine. 3. Digitaaltehnika rakendamine õppeprotsessi. 4. Ettevõtete ja 
valdkonna spetsialistide kaasamine ja sidumine õppeprotsessi 5. Täiendõppe 
läbiviimise baasi loomine tööandjatele töötajate täienkoolituste läbiviimiseks.

Käesoleva projektiga kaasajastame oma õppekeskkonda ja parandame selle vastavust 
tänapäeva tehnika nõuetega (kutsestandard ja riiklik õppekava). Sisseseade, mida 
täna omame, on vananenud. Äärmiselt vajalik on tehnilise õppebaasi pidev 
kaasajastamine. Tehnilisele keskkonnale tuleb peale ehitada õppemetoodilised 
lahendid ja siduda see õppetöösse.
Täiendõppe raames tuleb uuendada ettevõtete töötajate teadmisi. Tööjõuturule 
siirduvate tehnikute oskuste taset on tarvis tõsta ja täiendada.

Projekti abil hangitakse järgmised seadmed, mille orienteeruv aastane kasutajate arv 
oleks:
1) Hübriid- ja elektriauto simulaator, 120 õpilast
2) Simuleerivate elektriseadmetega (elektrimõõteseadmetega) töölauakomplekt täienduseks ja edasiarenduseks olemasolevale võimaldades uusi lahendusi, 120 õpilast.

Avaldatud 10.01.2024. Viimati muudetud 11.01.2024.