Toetused

Õpilastele võimaldatakse järgnevaid toetusi.

Koolilõuna toetus

Koolilõuna toetust saavad õpilased, kes õpivad meie koolis põhihariduse baasil ja põhihariduse nõudeta kutseõppes. Õpilasele väljastatakse koolilõunat ainult õpilaspileti ettenäitamisel bistroo kassas. Kui õpilane viibib õppekava raames toimuval praktikal, mis võib toimuda nii Eestis kui välisriigis, kantakse koolilõuna toetus õpilase pangakontole.

Õppetoetus

Õppetoetuse suurus on 60,00 EUR. Õppetoetust saab taotleda kaks korda õppeaasta jooksul septembris ja veebruaris. Esimese kursuse õpilased saavad toetust taotleda üks kord õppeaastas, veebruaris, sest õppetoetuse määramisel arvestatakse eelneva poolaasta õppetulemusi. Loe lähemalt Kehtna KHK õppekorralduseeskiri Lisa 8. Õppetoetuste taotlemise, määramise tingimused ja maksmise kord Kehtna Kutsehariduskeskuses.link opens on new page

Sõidusoodustus

Sõidukulu hüvitatakse õpilastele, kelle alaline elukoht ei asu õppeasutusega samas asulas. Õpilaskodus elavatel õpilastel hüvitatakse õppeasutusse ja tagasi alalisse elukohta sõidu maksumus kaks korda kuus. Iga päev õppeasutusse ja tagasi alalisse elukohta sõitvatel õpilastel kompenseeritakse sõidu maksumus arvestusega üks edasi-tagasi sõit päevas kuni 40 sõidukilomeetri ulatuses. Sõidusoodustust ei maksta sõitude eest koolivaheaegadel ja praktika ajal. Loe lähemalt Kehtna KHK õppekorralduseeskiri Lisa 10. Kehtna Kutsehariduskeskuse õpilaste sõidukulu hüvitamise ja maksmise kord.link opens on new page

Majanduslik eritoetus

Õpilasel, kellel majanduslik olukord raskendab või takistab õpingute jätkamist, on võimalik taotleda majanduslikku eritoetust.

Eritoetust saab taotleda kaks korda õppeaasta jooksul septembris ja veebruaris, põhjendatud juhtudel ka õppeaasta sees. Koos taotlusega esitab õpilane pere sissetulekuid tõendavad dokumendid. Eritoetuse suuruse üle otsustab igal konkreetsel juhul eritoetuste komisjon. Loe lähemalt  Kehtna KHK õppekorralduseeskiri Lisa 9. Eritoetusfondi kasutamise kord Kehtna Kutsehariduskeskuses.link opens on new page

Riiklik õppelaen keskkoolijärgsele õpilasele

Õppelaen on õpilasele antav riigi tagatud laen hariduse omandamisega kaasnevate kulutuste katmiseks. Õppelaenu on õigus saada kutseõppeasutuses täiskoormusega kutseõppe tasemeõppes õppivad keskharidust omavad õpilased.

Täiendav info Haridus- ja Teadusministeeriumi koduleheküljelt http://www.hm.ee/index.php?0512422link opens on new page

Avaldatud 10.05.2022. Viimati muudetud 02.05.2024.