Autorongi juht (CE-kategooria)

Õppekava Autorongi juht (CE-kategooria)
Õppeaeg/maht 30 EKAP , 6kuud
Õppeliik/tüüp 4. tase jätkuõpe
Eeltingimused õppima võib asuda isik, kes omab põhiharidust ja C-kategooria mootorsõiduki juhtimise õigust ning isik, kelle tervislik seisund vastab liiklusseadusega kehtestatud tervisenõuetele.
Õppekeel eesti
Õppetöö korraldus sessioonõpe, õppetöö algus kahel korral aastas: septembris ja jaanuaris.  
Omandatavad kvalifikatsioonid Õpingute käigus omandatav kvalifikatsioon vastab eelpool esitatud määruses ja seadustes kehtestatud pädevustunnistuse väljaandmise nõuetele. Kutsestandardiga määratlemata. Kooli lõputunnistus koos hinnetelehega.
VASTUVÕTT Vastuvõtt algab 01.04.2024.

Autorongi juhi erialale õppima asujal peab olema valmisolek õppepraktika  läbimiseks veosevedu korraldavas ettevõttes, kus juhendajaks on veoseveo pädevustunnistust omav isik.

Pingerea määramise aluseks on avalduse esitamise aeg ja motivatsioonikiri. Alus: Majandus- ja taristuministri määrus nr. 29  06.06.2018. a.

NB!  Mootorsõidukijuhtide õppetöö korraldus ja eeskirjad Kehtna KHK-slink opens on new page

Õppekava eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud tööks autorongi juhi erialal nii iseseisvalt kui meeskonnas ning luuakse eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

Õpilane:
1) väärtustab valitud eriala ning enda tööalast arengut, on kursis tööalaste arengusuundade, tööturul rakendumise ja enese
täiendamise võimalustega transporditeenuste valdkonnas;
2) töötab iseseisvalt veoautojuhina, järgides veoste veo nõudeid ja head teenindustava;
3) vastutab oma töö tulemuste eest;
4) töötab järgides keskkonnasäästlikke töövõtteid, tööohutuse ja töötervishoiu nõudeid;
5) on avatud koostööle ja osaleb meeskonnatöös, vajadusel juhtides seda ning juhendab oma pädevuse piires töötajaid käitub
vastastikust suhtlemist toetaval viisil;
6) kasutab tööks vajalikke infotehnoloogilisi vahendeid, andmebaase, tehnilist dokumentatsiooni ning erialast sõnavara eesti ja
võõrkeeles.

Põhiõpingute moodulid:

  1. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
  2. Liiklusreeglid ja käitumine liikluses
  3. Autorongi ehitus
  4. Liiklusohutus
  5. Liikluspsühholoogia
  6. Liiklusalased lisanõuded ja eeskirjad
  7. Sõiduõpe
  8. Praktika
Avaldatud 20.02.2023. Viimati muudetud 05.02.2024.